Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Legislație

Regulament de Organizare şi Funcţionare   

Legea bibliotecilor  nr. 334 din 31 mai 2002Republicată, Text în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2013

Ordin nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă 

Ordin  nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

Legea  nr. 111 din 21 noiembrie 1995 , Republicată, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 227/2015  (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV – impozitul pe venit, Titlul V – contribuţii sociale obligatorii
Ordinul nr. 2021/2013  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 2861/2009  al Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 714/2018  privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării sau detaşării în altă localitate, precum precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 518 din 1995  privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice.

Ordinul nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015, privind documentele financiar-contabile. 

Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018  privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Ordin Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

Ordin  Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug

Ordin   Nr. 1792/2002 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Ordin Nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 – Partea I 

Ordin Nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 – Partea II

Ordin Nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 – Partea III

Ordonanța  Nr. 81/2003 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Ordonanța  Nr. 119/1999 din 31 august 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

Statut consilier juridic

Hotărâre Nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;

Statutul profesiei de consilier juridic;

Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâre nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Hotărârea   nr. 1397 din 28 decembrie 2010, privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

Legea nr. 399 din 30 octombrie 2006, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

Legea nr. 346/2002 din 5 iunie 2002*** Republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

Ordinul nr. 450/825 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

Scroll Up