Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Informații de interes public

Coordonatele de contact

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene şi care permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii.

(art.1 din Legea bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj:

 • Manager: D-na Stanca Sorina
 • Director adjunct: D-na Moşoiu Floarea – Elena
 • Director adjunct economic: D-na Nicoară Antoanela

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj:

 • Constituţia României (publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 767/ 31 octombrie 2003);
 • Legea bibliotecilor nr. 334 / 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 111 / 1995 privind Depozitul Legal de documente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj.

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

 • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

Principalele atribuţii ale Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj

 • colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii;
 • coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;
 • elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;
 • elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Naţională a României.

Numele persoanei responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public:

Persoana responsabilă cu îndeplinirea activităţilor de informare publică este d-ra Câmpean Ramona Teodora Maria, (etajul I),

Program: luni-vineri între orele 8:00 şi 16:00.

Telefon: 0264-430323
E-mail: bjc[at]bjc.ro

Componenţa Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public:

 • D-na Floarea – Elena Moşoiu – director adjunct
 • D-na Ana-Maria Dudescu – şef serviciu
 • D-nul Bodea Rareș – consilier juridic

Programul de funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj şi programul de audienţe

În vederea înscrierii în audienţe, persoanele interesate sunt rugate să se adreseze la Secretariatul instituţiei, potrivit următoarelor coordonate de contact: Calea Dorobanţilor, nr. 104, etajul I, telefon 0264-430323.

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice:

 • Conform art. 6, alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii mai sus menţionate, informaţiile de interes public.
 • Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile (art.7, alin.1).
 • Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al autorităţii ori instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată (art.21, alin. 2).
 • În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 menţionat mai sus. Hotărârea tribunalului este supusă recursului (art.22).

Lista cuprinzând categoriile de documente create şi/sau gestionate de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj care constituie informaţii de interes public:

Informații despre bugetul instituției

 

Declaraţii de avere şi de interese

Formulare

 

Rezumat sentință civilă 

Rezumat al sentinței civile nr. 1511/2020, pronunțată în ședința publică din data de 11.03.2020, rămasă definitivă în urma apelului

Instanța obligă Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, ca la sediul central situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104,  judeţul Cluj, accesul să fie adaptat persoanelor cu dizabilități în acord cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 şi ale NP 051-2012, astfel încât să permită accesul neîngrădit al utilizatorilor scaunului rulant la toate serviciile şi spaţiile destinate publicului.

 

Scroll Up